پوشاک

انواع کفش و لباسهای محلی و سایر وسایل پوشیدنی که در نقاطی از ایران تولید شده و به صورت سوغات عرضه می شوند.